Statut Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego FREEDOM

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

    Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne FREEDOM zwane w dalszej części stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§3

 

   Terenem działania stowarzyszenia jest obszar RP, z wyszczególnieniem obszaru województwa lubelskiego.

 

 Dla właściwej realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym umów międzynarodowych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krasnystaw.

 

§4

 

   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

 

§5

 

   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do wykonywania swoich spraw może zatrudniać pracowników.

  

§6

 

   Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§7

 

  Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§8

 

    Stowarzyszenie nie może być członkiem, wspierać, promować oraz reprezentować żadnego ugrupowania politycznego.

 

 

Rozdział II

 

  Cele i środki działania

§9

 

   Celem stowarzyszenia ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt w tym szeroko pojęta działalność kulturalno–artystyczna oraz pomoc w zakresie ochrony zdrowia publicznego.

 

§10

 

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia jest: 

 

 1. Rozwijanie sposobów życia człowieka w zgodzie z naturą bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu.
 2. Wspieranie oraz promowanie rozwoju ekowiosek w Polsce.
 3. Tworzenie eksperymentalnych gospodarstw, wiosek ekologicznych opartych na zrównoważonym rozwoju.
 4. Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o koncepcji, praktyce ekowiosek i o miejscach służących za pokazowe.
 5. Ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt oraz terenów przyrodniczo cennych.
 6. Zapobiegania degradacji środowiska.
 7. Promowanie alternatywnych źródeł energii oraz ekologicznych oczyszczalni przydomowych.
 8. Interwencje i akcje w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Pobudzanie świadomości ekologicznej oraz kulturalnej społeczeństwa.
 10. Zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i utylizacji odpadów.
 11. Działania edukacyjne i szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska oraz kultury.
 12. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do wewnętrznego rozwoju człowieka bez względu na jego kondycję psycho-fizyczną, wiek, pochodzenie i status społeczny.
 13. Promocja oraz wsparcie ochrony zdrowia publicznego,
 14. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt.
 15. Promowanie i prowadzenie różnorodnych form działania podnoszących świadomość ekologiczną i kulturalno – artystyczną.
 16. Promocja kultury, fizycznej, sportu i turystyki.
 17. Promocja rzemiosła artystycznego
 18. Promocja folku oraz folkloru ludowego
 19. Promocja diety wegetariańskiej 
 20. Działania na rzecz bezdomnych, ubogich i potrzebujących.

 

 

§11

 

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1.  Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, wyjazdów, obozów szkoleniowych, imprez, happeningów ulicznych, warsztatów, plenerów

2.  Zagospodarowanie nieruchomości pozostających w posiadaniu stowarzyszenia, lub w jego zarządzaniu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ekologicznego, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemów.

3.  Tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacyjnych 

4.  Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy oczyszczalni oraz wykorzystywania źródeł energii alternatywnej na wsi, mieście oraz zagospodarowania odpadów

5.  Prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań związanych z działalnością stowarzyszenia

6.  Prowadzenie szeroko pojętego doradztwa oraz tworzenie banków informacji o działaniach społecznych naukowych i gospodarczych oraz technologiach służących ochronie środowiska 

7. Promowanie twórczości kulturalnej i artystycznej 

8. Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej 

9. Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą posiadającymi podobne cele działania

10.Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne

11.Występowanie do właściwych wg. kompetencji władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszenia środowiska oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności

12. Prowadzenie zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego

13. Szerzenie tolerancji wobec innych ludzi, szczególnie wobec obcokrajowców.

 

 

Rozdział III

 

  Członkowie oraz ich prawa i obowiązki 

 

§12

 

1.Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających

2.Członkami zwyczajnymi mogą być:

 1. osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
 2. cudzoziemcy , także ci nie mający miejsca zamieszkania w Polsce

         

3. Członkiem wspierającym może być każdy (osoba prawna lub fizyczna) deklarująca czynne poparcie dla realizacji celów stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

 

§13

 

  Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu 
 3. Korzystać z pomocy stowarzyszenia w realizacji jego statutowych celów
 4. Brać udział we wszystkich pracach i imprezach stowarzyszenia 
 5. Do pełnej informacji o działaniach organów stowarzyszenia 
 6. Prawo do bezpłatnego korzystania z urządzeń i pomocy stowarzyszenia 
 7. Prawo do zamieszkiwania miejsc do tego przeznaczonych będących w posiadaniu, własności stowarzyszenia

 

§14

 

  Do obowiązków członka zwyczajnego należy

 

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał stowarzyszenia 
 2. Wspieranie realizacji zadań statutowych 
 3. Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalanej przez walne zgromadzenie

 

§15

 

Członek wspierający ma prawo:

 1. Uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z głosem doradczym 
 2. Do pełnej informacji o działaniach organów stowarzyszenia

 

§16

 

Do obowiązków członka wspierającego należy:

 

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał stowarzyszenia 
 2. Wspieranie realizacji zadań statutowych 
 3. Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalanej przez walne zgromadzenie

 

 

§17

 

   Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV

 

   Władze stowarzyszenia

§18

 

Władzami stowarzyszenia są:

 

Walne Zgromadzenie, zarząd, komisja rewizyjna

 

1.  Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą stowarzyszenia, stanowią je wszyscy członkowie zwyczajni. Decyzje walnego zgromadzenia podejmowane są jednogłośnie w obecności, co najmniej 3 członków zwyczajnych. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie nie później niż 1 miesiąc po terminie pierwszym. Wówczas decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są jednogłośnie w obecności minimum 2 osób.

2.  Zarząd i komisję rewizyjną wybiera walne zgromadzenie z pośród swoich członków na 5 letnią kadencję w głosowaniu jawnym.

3.  W przypadku ustąpienia członków zarządu lub komisji rewizyjnej w czasie kadencji, pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku usunięcia z organów władz członka zarządu lub komisji rewizyjnej przez walne zgromadzenie uzupełnia ono skład władz stowarzyszenia.

4.  Wniosek ( w formie pisemnej) o usunięcie z organów władz członka zarządu lub komisji rewizyjnej złożyć muszą minimum trzej członkowie zwyczajni. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje z pominięciem głosu osoby , której wykluczenie jest przedmiotem wniosku.

 

§19

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się minimum raz w roku w terminie określonym przez zarząd. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członków powiadamia zarząd, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

 

 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd 

a.  z własnej inicjatywy

b. na wniosek komisji rewizyjnej

c. na pisemny wniosek 1/3 członków stowarzyszenia

 

§20

 

  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

 1. Uchwalanie ogólnych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia
 2. Wybór i odwoływanie członków zarządu komisji rewizyjnej
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia 

 

 

§21

 

   Zarząd jest najwyższą władzą stowarzyszenia pomiędzy walnymi zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa i 2 członków zarządu pełniących funkcję skarbnika i sekretarza

 

§22

 

Do kompetencji zarządu należy:

 

 1. Opracowywanie sposobów realizacji decyzji Walnego Zgromadzenia oraz podejmowanie szczegółowych działań, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników stowarzyszenia oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności
 2. Reprezentowane stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 3. Przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia
 4. Sporządzanie sprawozdań i rocznych budżetów z działalności stowarzyszenia, będących przedmiotem oceny komisji rewizyjnej. 
 5. Zwoływanie walnych zgromadzeń
 6. Zarząd podejmuje decyzje jednogłośnie przy obecności, co najmniej dwóch osób uprawnionych do głosowania

 

§23

 

  Negatywna ocena zarządu przez walne zgromadzenie na wniosek komisji rewizyjnej powoduje upomnienie zarządu lub jego odwołanie. Decyzje w sprawie odwołania walne zgromadzenie podejmuje jednogłośnie z wyłączeniem członków zarządu, których uchwała dotyczy

 

 

§24

 

   Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego komisji

 

§25

 

   Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały jednogłośnie przy obecności wszystkich członków komisji

 

§26

 

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 

 1. Kontrola pracy zarządu
 2. Składanie wniosków o negatywną ocenę zarządu przez walne zgromadzenie
 3. Dokonywanie wyboru podmiotu, mającego zbadać sprawozdania finansowe stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości
 4. Zwoływanie walnego zgromadzenia w razie bezczynności w tym zakresie zarządu stowarzyszenia

 

Rozdział V

 

Majątek stowarzyszenia 

 

§27

 

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze, pochodzi z:

 

a) darowizny , składki członkowskie , spadki , zapisy , dotacje , subwencje dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 

 

b) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego

 

c) odsetki od depozytów kapitałowych

 

d) wpływy pochodzące z ofiarności publicznej

 

 

 1. Funduszami i majątkiem zarządza zarząd zgodnie z wolą walnego zgromadzenia i pod kontrolą komisji rewizyjnej.

 

 1. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest zarząd stowarzyszenia. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis członka zarządu pełniącego funkcje Prezesa.

 

 

Rozdział VI

 

  Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia 

 

§28

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga jednogłośnego podjęcia decyzji, przy obecności, co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga jednogłośnego podjęcia decyzji, przy obecności, co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. 

 1. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego FREEDOM, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań. 
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być rozdzielony pomiędzy członków stowarzyszenia.